Betrouwbaar, betaalbaar, rendabel.

Algemene voorwaarden op toepassing voor uitvoering, offerte, bestelling en factuur van EC Technieken en bijhorende websites, www.ectechnieken.be, www.zelfzonnepanelenplaatsen.be, www.zonnepanelenreiniging.be.De correcte vertaling van deze (verplichte) “standaard” voorwaarden is dat deze er zijn om zowel de klant als de onderneming te beschermen. We leveren een correcte service met eerlijke prijzen tegen goede voorwaarden.

Offerte/uitvoering/bestelling:

 • De werken worden steeds uitgevoerd in samenspraak, na goedkeuring, betaling of overeengekomen in de algemene voorwaarden.
 • De werken worden uitgevoerd binnen de opgestelde termijn die werd overeengekomen, indien niet, proberen we afhankelijk van verschillende factoren de werken op een redelijke termijn uit te voeren. De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor EC technieken en bijhorende websites, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de opdracht in ontvangst te nemen bij oplevering.
 • EC Technieken en/of zijn onderaannemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen of eender welke constructie, voorwerpen, voertuigen of andere waar de werken uitgevoerd worden indien de staat ervan niet in orde was voor de aanvang van de werken, de klant is zelf verantwoordelijk voor staat en de degelijkheid van bv constructies en dergelijke, waaraan de werken worden uitgevoerd. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade na onze werken die het gevolg zou zijn van onze werken door de reeds slechte staat ervan voor aanvang van de werken. We kunnen enkel niet bindend, zowel juridisch als financieel, advies verlenen en zijn niet verantwoordelijk voor gevolg schade ervan.
 • Prijzen zijn inclusief btw tenzij expliciet anders vermeld.
 • Offerte blijft 1 maand geldig na offerte datum tenzij anders overeengekomen bij overleg.
 • De offerte en bijhorende factuur zijn enkel van toepassing indien de klant ons correcte informatie en gegevens heeft doorgegeven, indien niet is er mogelijk een herberekening nodig met aanpassing van prijs, termijn en uitvoering van de werken.
 • Premies van overheid, instanties, netbeheerders en dergelijke zijn enkel van toepassing volgens hun regelgeving en voorwaarden. Hierbij kunnen we enkel niet bindend advies verlenen en een indicatie geven wat de mogelijke korting of premie kan opleveren. U krijgt altijd een totaal prijs zonder premies of tegemoetkomingen, en ter info de mogelijke geldende premies.
 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, mondelinge of online aanvaarding door de klant van de offerte van EC Technieken of (indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke, mondelinge of online bevestiging van EC Technieken en/of bijhorende websites van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen een termijn van 7 dagen alle nodige documenten te bezorgen aan EC Technieken, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd ten laste van de klant en worden we ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte moeten aanvragen.
 • In geval van reiniging of een andere dienst kan de offerte/dienst en bijhorende tarieven enkel geldig zijn indien de installatie veilig te is via een ladder van 7 meter, dit vanaf de begane grond of indien hoger gelegen installatie via een verdiep, uitsprong, balkon/terras of dakvenster. Indien niet dient dit via correct gegeven informatie vermeld en besproken worden, waarvoor we een aangepaste offerte en prijs maken. Ook indien de installatie zich buiten de straal van 50 km bevindt van Hasselt. Buiten deze straal zijn aangepaste prijzen en voorwaarden van toepassing.
 • Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties buiten de webshop of aangepaste pakketten dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan. Indien via de webshop of via offerte aangepaste pakketten en diensten besteld worden dienen deze ten laatste voor afhaling/levering volledig betaald te worden, indien overschrijving dient dit bedrag effectief op onze rekening te staan voor de levering/afhaling. Ook dient er een voorschot betaald te worden van 1/3 bij aanvang/bestelling of aanvraag van de aangepaste pakketten besteld via de webshop of via offerte.
 • De wettelijke garantiebepalingen van minimum 2 jaar zijn van toepassing waarvoor wij garant staan. Verder kunnen er verlengde commerciële garantie periodes van toepassing zijn via de fabrikant, importeur of leveranciers. Deze worden altijd vermeld op de offerte/factuur. Deze garantie, onder voorwaardes en bepalingen, wordt verleend door de fabrikant, importeur of leverancier, waarvoor wij wettelijk niet aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen zijn, ook indien deze ophouden te bestaan. Echter kan de consument, indien deze producten via ons gekocht of geplaatst, beroep doen op ons voor hulp of info omtrent deze verlengde garantie zover dit in onze mogelijkheid ligt.
 • We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet hebben kunnen opsporen van ongevallen, technische problemen of onvolkomenheden die zich voordoen na of voor onze technische controles of nazichten. Deze hebben louter een adviserend/informerend doel voor de klant om de staat van de installatie ter kennis te brengen.

 

Factuur:

 

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 2 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum vermeld op de factuur. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
 7. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12 % per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50 .
 8. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen
 9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 11. In geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
 12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 13. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 14. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 15. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 16. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 17. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties uitgezonderd deze van de webshop en aangepaste pakketten dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon/offerte, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan. Indien via de webshop of via offerte pakketten en diensten besteld worden dienen deze ten laatste voor afhaling/levering volledig betaald te worden, indien overschrijving dient dit bedrag effectief op onze rekening te staan voor de levering/afhaling. Ook dient er een voorschot betaald te worden van 1/3 bij aanvang/bestelling of aanvraag van aangepaste pakketten besteld via de website/contact/mail of via offerte.
 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 19. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 20. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1)   Algemene voorwaarden website/platform/webshop

 • Offerte/uitvoering/bestelling voorwaarden
 • Factuur voorwaarden

De correcte vertaling van deze “standaard” (verplichte) voorwaarden is dat deze er zijn om zowel de klant als de onderneming te beschermen. We leveren een correcte service met eerlijke prijzen tegen goede voorwaarden.

 • Algemene voorwaarden website/platform/webshop

Laatst geüpdatet op 29 december 2020 De website:

www.zonnepanelenreiniging.be,    www.zelfzonnepanelenplaatsen.be, www.ectechnieken.be

(hierna het "Platform")

is een initiatief van:

Claes Eric (EC Technieken)                           

Vinstermikstraat 9   

3500 Hasselt 

België  

Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 0760.478.317                                  

E-mail: info@ectechnieken.be                    

Telefoon: 0484414333

(hierna "wij" of "Claes Eric (EC Technieken)" of de "Verkoper")

 

 

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

 

 1. Platform

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving. b. Inhoud

Claes Eric (EC Technieken) bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Claes Eric (EC Technieken) kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Claes Eric (EC Technieken) niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Claes Eric (EC Technieken) is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

 1. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op het Platform hebben voltooid.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een emailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de "Persoonlijke Ruimte"), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

 

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Claes Eric (EC Technieken) behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van nietnaleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

2) Uitschrijven

De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal effectief zijn binnen een periode van 1 week nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld.

d. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

 

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle geldende en toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de wetgeving inzake privacy en auteursrechten) na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. De Gebruiker zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan gematigdheid betrachten bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn worden gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op het Platform verleent de Gebruiker gratis en op nietexclusieve basis aan Claes Eric (EC Technieken) het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te verwijderen, te distribueren en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

 

3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Claes Eric (EC Technieken) en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Claes Eric (EC Technieken) heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 

4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de Claes Eric (EC Technieken) of Claes Eric (EC Technieken) heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Claes Eric (EC Technieken), is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op nietexclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

5. Bescherming van persoonsgegevens

Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Claes Eric (EC Technieken).  

 

Claes Eric (EC Technieken) verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Claes Eric (EC Technieken) haar maatschappelijke zetel heeft.

 

7. Overige bepalingen

Claes Eric (EC Technieken) behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Claes Eric (EC Technieken) zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Claes Eric (EC Technieken) behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Claes Eric (EC Technieken) niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

 

 

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna "Klant" wordt genoemd).

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

Claes Eric (EC Technieken) behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 

2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto's) hebben geen contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

 

3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

 

4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de Klant totdat het probleem is opgelost.

 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

                

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 

6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 

7. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de volgende termijnen:

                  Kleine onderdelen/producten gemiddeld 7 dagen.                        

Diensten gemiddeld 7 dagen of 14 dagen in combinatie met pakketten al dan niet op maat.  

Complete pakketten en/of diensten op maat gemiddeld 14 dagen.

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden terugbetaald.

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

b. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de

Klant.

c. Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende modaliteiten:

Enkel producten in zijn originele staat, zonder beschadigingen en gebreken in originele verpakking, kunnen retour genomen worden na afspraak en akkoord en met een vermindering van 15 % van de totaal prijs vanwege gemaakte onkosten. Uiteraard niet van toepassing indien er een fout of vergissing langs onze zijde is gebeurd, deze zijn kosteloos te retourneren/om te wisselen

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

 

8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren. Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper.

 

9. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

a. Terugzending en terugbetaling

Deze paragraaf is enkel van toepassing in zoverre de aankoop betrekking heeft op goederen.

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending blijven echter voor rekening van de Klant.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

b. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 1. Template formulier herroeping Ter attentie van:

Claes Eric (EC Technieken)                           

Vinstermikstraat 9   

3500 Hasselt 

België  

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0760.478.317                          

E-mail: info@ectechnieken.be                    

Telefoon: 0484414333

Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder vermeld:   

________________________________                                

________________________________                 ________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________

Naam (namen) van de consument(en): __________

Adres(sen) van de consument(en): __________

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld):                  ____________________

Datum: __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

 

10. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

 

12. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

 • Offerte/uitvoering/bestelling voorwaarden

Algemene voorwaarden uitvoering/offerte/bestelling EC Technieken en bijhorende websites, www.ectechnieken.be, www.zelfzonnepanelenplaatsen.be, www.zonnepanelenreiniging.be.

 

 • De werken worden steeds uitgevoerd in samenspraak, na goedkeuring, betaling of overeengekomen in de algemene voorwaarden.
 • De werken worden uitgevoerd binnen de opgestelde termijn die werd overeengekomen, indien niet, proberen we afhankelijk van verschillende factoren de werken op een redelijke termijn uit te voeren. De levering- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor EC technieken en bijhorende websites, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om de opdracht in ontvangst te nemen bij oplevering.
 • EC Technieken en/of zijn onderaannemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen of eender welke constructie, voorwerpen, voertuigen of andere waar de werken uitgevoerd worden indien de staat ervan niet in orde was voor de aanvang van de werken, de klant is zelf verantwoordelijk voor staat en de degelijkheid van bv constructies en dergelijke, waaraan de werken worden uitgevoerd. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade na onze werken die het gevolg zou zijn van onze werken door de reeds slechte staat ervan voor aanvang van de werken. We kunnen enkel niet bindend, zowel juridisch als financieel, advies verlenen en zijn niet verantwoordelijk voor gevolg schade ervan.
 • Prijzen zijn inclusief btw tenzij expliciet anders vermeld.
 • Offerte blijft 1 maand geldig na offerte datum tenzij anders overeengekomen bij overleg.
 • De offerte en bijhorende factuur zijn enkel van toepassing indien de klant ons correcte informatie en gegevens heeft doorgegeven, indien niet is er mogelijk een herberekening nodig met aanpassing van prijs, termijn en uitvoering van de werken.
 • Premies van overheid, instanties, netbeheerders en dergelijke zijn enkel van toepassing volgens hun regelgeving en voorwaarden. Hierbij kunnen we enkel niet bindend advies verlenen en een indicatie geven wat de mogelijke korting of premie kan opleveren. U krijgt altijd een totaal prijs zonder premies of tegemoetkomingen, en ter info de mogelijke geldende premies.
 • De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke, mondelinge of online aanvaarding door de klant van de offerte van EC Technieken of (indien geen offerte is uitgebracht) door schriftelijke, mondelinge of online bevestiging van EC Technieken en/of bijhorende websites van een door de klant verstrekte opdracht. De klant is verplicht om binnen een termijn van 7 dagen alle nodige documenten te bezorgen aan EC Technieken, bij gebreke waaraan de opdracht van rechtswege en zonder enige nodige communicatie wordt beëindigd ten laste van de klant en worden we ontlast van enige verbintenis en aansprakelijkheid. De klant zal in zulk geval een nieuwe offerte moeten aanvragen.
 • In geval van reiniging of een andere dienst kan de offerte/dienst en bijhorende tarieven enkel geldig zijn indien de installatie veilig te is via een ladder van 7 meter, dit vanaf de begane grond of indien hoger gelegen installatie via een verdiep, uitsprong, balkon/terras of dakvenster. Indien niet dient dit via correct gegeven informatie vermeld en besproken worden, waarvoor we een aangepaste offerte en prijs maken. Ook indien de installatie zich buiten de straal van 50 km bevindt van Hasselt. Buiten deze straal zijn aangepaste prijzen en voorwaarden van toepassing.
 • Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties buiten de webshop of aangepaste pakketten dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan. Indien via de webshop of via offerte aangepaste pakketten en diensten besteld worden dienen deze ten laatste voor afhaling/levering volledig betaald te worden, indien overschrijving dient dit bedrag effectief op onze rekening te staan voor de levering/afhaling. Ook dient er een voorschot betaald te worden van 1/3 bij aanvang/bestelling of aanvraag van de aangepaste pakketten besteld via de webshop of via offerte.
 • De wettelijke garantiebepalingen van minimum 2 jaar zijn van toepassing waarvoor wij garant staan. Verder kunnen er verlengde commerciële garantie periodes van toepassing zijn via de fabrikant, importeur of leveranciers. Deze worden altijd vermeld op de offerte/factuur. Deze garantie, onder voorwaardes en bepalingen, wordt verleend door de fabrikant, importeur of leverancier, waarvoor wij wettelijk niet aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen zijn, ook indien deze ophouden te bestaan. Echter kan de consument, indien deze producten via ons gekocht of geplaatst, beroep doen op ons voor hulp of info omtrent deze verlengde garantie zover dit in onze mogelijkheid ligt.
 • We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet hebben kunnen opsporen van ongevallen, technische problemen of onvolkomenheden die zich voordoen na of voor onze technische controles of nazichten. Deze hebben louter een adviserend/informerend doel voor de klant om de staat van de installatie ter kennis te brengen.

 

 

 • Voorwaarden factuur

 

ALGEMENE VERKOOPS, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor

akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 3. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 2 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum vermeld op de factuur. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen.
 6. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12 % per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50 .
 7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen
 8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.
 9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 10. In geval van door onze vertegenwoordiger aanvaarde bestellingen, zijn deze slechts bindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
 11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 12. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 13. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 14. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 15. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 16. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties uitgezonderd deze van de webshop en aangepaste pakketten dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon/offerte, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan. Indien via de webshop of via offerte pakketten en diensten besteld worden dienen deze ten laatste voor afhaling/levering volledig betaald te worden, indien overschrijving dient dit bedrag effectief op onze rekening te staan voor de levering/afhaling. Ook dient er een voorschot betaald te worden van 1/3 bij aanvang/bestelling of aanvraag van aangepaste pakketten besteld via de website/contact/mail of via offerte.
 17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 1. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

U kan onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden hier downloaden.